Porz?dek Mszy ?wi?tej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, ?wi?ta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2016-02-10 19:19:47

?roda popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do najwi?kszej chrze?cija?skiej uroczysto?ci - ?wi?t Wielkiej Nocy. Wielki Post trwa do pocz?tku liturgii Mszy Wieczerzy Pa?skiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Wielki Post nawi?zuje do czterdziestodniowego pobytu Chrystusa na pustyni, gdzie po?ci? i by? kuszony przez szatana. Jezus uda? si? w miejsce odosobnienia zaraz po przyj?ciu chrztu z r?k ?w. Jana i przed rozpocz?ciem publicznej dzia?alno?ci. Wtedy te? ?w. Jan nawo?ywa? do pokuty oraz przygotowania na przyj?cie Zbawiciela, który b?dzie chrzci? "Duchem ?wi?tym i ogniem". Post jest wi?c jednym z elementów pokuty.

Okres Wielkiego Postu jest dla wiernych wezwaniem do odnowienia ?ycia i wewn?trznego nawrócenia. Od jego pocz?tku, a? do Wigilii Paschalnej, nie mówi si? Alleluja. W tym czasie, w ka?dy pi?tek w ko?cio?ach odprawia si? nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej, w niedziel? - nabo?e?stwo Gorzkich ?ali.

Wielki Post w Ko?ciele katolickim to tak?e czas przygotowa? poprzez rekolekcje i spowied? do najwi?kszego ?wi?ta w ca?ym roku liturgicznym - Zmartwychwstania Pa?skiego, czyli ?wi?t Wielkanocnych.

Or?dzie Ojca ?wi?tego Franciszka na Wielki Post 2016 roku TUTAJ

Zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach wielkopostnych: Drogi Krzy?owej, w Bazylice w pi?tki o godz. 17.15 i w kaplicy w Czechach o 17.00 oraz Gorzkich ?ali, w niedziel? o godz. 17.00, z kazaniami pasyjnymi, które wyg?osi ks. Mariusz Budkiewicz.Dodano: 2016-02-04 11:06:37

ZAPRASZAMY do udzia?u w ?wiatowych Dniach M?odzie?y w Krakowie.
mo?na zapisa? si? w odpowiednim dla siebie pakiecie

pakiet "A" 25.07.2016 - 01.08.2016 / koszt 690 z?
zapisy u ksi??y:
ks. ?ukasz ?ci?lewski 504 618 454
ks. Maciej Pawlak 518 014 883

pakiet "C" 30.07.2016 - 31.07.2016 / koszt 150 z?
zapisy u ksi??y
ks. Jacek Jab?o?ski 518 014 631
ka. S?awomir Wysocki 661 593 554

CZEKAMY NA WAS!
zapisy do 14.02.2016 r.Dodano: 2016-01-10 22:30:43

„Zdu?ska Wola nie jest, jak wiele miast polskich, wielowiekowym miastem. Miasto to jednak cieszy si? znamieniem s?awnego i znanego w ca?ym ?wiecie chrze?cija?skim. Przes?dzi? o tym fakt narodzin w nim i chrztu w tutejszym ko?ciele w dniu 8 I 1894 roku Rajmunda Kolbego..., który w zakonie Ojców Franciszkanów we Lwowie otrzyma? imi? zakonne Maksymilian” - napisa? w 1981 roku bp w?oc?awski Jan Zar?ba.

        
Istotnie fakt narodzin w naszym mie?cie „pierwszego w?ród ?wi?tych polskich, który nale?y ju? do drugiego tysi?clecia” - jak mówi? o ?w. Maksymilianie ?w. Jan Pawe? II, zwróci?o na Zdu?sk? Wol? uwag? ca?ego Ko?cio?a. Dla upami?tnienia tego faktu powsta? w parafii Wniebowzi?cia NMP kompleks zabudowa? zwanych „o?rodkiem pami?ci ?w. Maksymiliana”. Ponadto, w domu narodzin ?wi?tego, utworzono muzeum, a tutejsza ?wi?tynia Mariacka, przed któr? postawiono figur? ?w. Maksymiliana, zosta?a przez papie?a Benedykta XVI podniesiona do rangi Bazyliki Mniejszej.

         Równie? w roku bie??cym jubileusz 122 rocznicy narodzin i chrztu ?w. Maksymiliana zgromadzi? w bazylice Wniebowzi?cia NMP pod przewodnictwem biskupa w?oc?awskiego Wies?awa Meringa liczne grono kap?anów, parafian, mieszka?ców Zdu?skiej Woli, przedstawicieli parlamentu i w?adz samorz?dowych. Ks. proboszcz Dariusz Kali?ski, witaj?c pasterza diecezji przypomnia? rol? ?w. Maksymiliana jako patrona miasta i powiatu zdu?skowolskiego. W homilii ks. Biskup Wies?aw Mering wskazuj?c na chrzcielnic?, przy której zosta? ochrzczony ?w. Maksymilian, ukaza? zobowi?zania wynikaj?ce z przyj?tego chrztu i naszej przynale?no?ci do Ko?cio?a. Podczas Eucharystii dzieci przygotowuj?ce si? do przyj?cia pierwszej Komunii ?wi?tej odnowi?y wobec biskupa przyrzeczenia chrzcielne. Po mszy ?w. z?o?one zosta?y wi?zanki kwiatów pod pomnikiem ?w. Maksymiliana.

         Podstawowym ?ród?em, co do chrztu ?w. Maksymiliana jest akt chrztu sporz?dzony w j?zyku rosyjskim 1 stycznia 1894 r. Ks. Franciszek Kapa?czy?ski, ówczesny proboszcz parafii Wniebowzi?cia NMP w Zdu?skiej Woli, napisa? w nim m.in.:

„Dzia?o si? w mie?cie Zdu?ska Wola... o godzinie czwartej po po?udniu. Stawi? si? osobi?cie: Juliusz Kolbe dwadzie?cia trzy lata maj?cy, tkacz..., w obecno?ci Leopolda Lange maj?cego trzydzie?ci lat ze wsi Zduny i Franciszka D?browskiego trzydzie?ci lat maj?cego ze wsi Ogrodziska, obydwu tkaczy i okaza? nam dziecko p?ci m?skiej o?wiadczaj?c, ?e urodzi?o si? ono we wsi [na obrze?u miasta zwanym te? Jurydyka] Zdu?ska Wola w dniu dzisiejszym o godzinie pierwszej w nocy z jego ?lubnej ma??onki Marianny z domu D?browskiej, maj?cej dwadzie?cia cztery lata. Dzieci?ciu temu na chrzcie ?wi?tym, odbytym w dniu dzisiejszym, nadano imi? RAJMUND, a rodzicami chrzestnymi byli Leopold Lange i Anna D?browska...”.

         Cho? ?w. Maksymilian opu?ci? z rodzicami Zdu?sk? Wol?, gdy mia? zaledwie rok ?ycia, to z tutejsz? ?wi?tyni? Wniebowzi?cia NMP rodzina Kolbe by?a szczególnie zwi?zana.

         Rodzice ?w. Maksymiliana - Marianna z D?browskich i Juliusz Kolbe poznali si? przy ko?ciele Wniebowzi?cia NMP w Zdu?skiej Woli, w którym te? zawarli zwi?zek ma??e?ski 5 pa?dziernika 1891 r. ?wi?tynia ta, b?d?ca niemym ?wiadkiem modlitw i przysi?gi ma??e?skiej nowo?e?ców, zosta?a konsekrowana zaledwie kilka miesi?cy przed ich ?lubem 30 maja 1891 r. przez biskupa kujawsko - kaliskiego Aleksandra Kazimierza Bere?niewicza. Po ?lubie ma??onkowie Kolbe zamieszkali w Zdu?skiej Woli w wynaj?tym domu przy ul. Browarnej nr 9 (obecnie ul. ?w. Maksymiliana). Dom ten by? zbudowany z drewna i pokryty pap?. Kolbowie zajmowali po?ow? parteru z jedn? du?? izb?. Po jej przedzieleniu wygospodarowano miejsce na kuchni?, sypialni? i pracowni? tkack?. Tu przysz?a na ?wiat pierwsza dwójka ich dzieci: Franciszek (ur. 25 VII 1892 r.) i Rajmund - ?w. Maksymilian (ur. 8 I 1894 r.).

         Nawet, gdy mieszkali ju? w Pabianicach, przybywali w rodzinne strony do?? cz?sto. To tutaj podczas odpustu ku czci Wniebowzi?cia NMP Rajmund (?w. Maksymilian) zakupi? za 5 kopiejek figurk? Matki Bo?ej, z któr? odt?d si? nie rozstawa?. W tej te? ?wi?tyni Franciszek i Rajmund (?w. Maksymilian), przyj?li sakrament bierzmowania, którego udzieli? im bp Stanis?aw Zdzitowiecki 18 sierpnia 1907 r.

Równie? w tej ?wi?tyni Józef Kolbe (o. Alfons) w asy?cie ?w. Maksymiliana celebrowa? prymicyjn? Msz? ?w. 

         Na formacj? ?w. Maksymiliana prowadz?c? ku kap?a?stwu wywar?a wp?yw atmosfera tego miejsca, domu rodzinnego, swoiste „genius loci”.

         ?ycie rodziny Kolbe w Zdu?skiej Woli mo?emy pozna? na podstawie protoko?ów z procesu beatyfikacyjnego. Matka ?w. Maksymiliana, Marianna, mieszkaj?c w Zdu?skiej Woli zajmowa?a si? gospodarstwem domowym i wychowaniem dzieci. W jej post?powaniu podziwiano opanowanie, ?agodno??, pogod? ducha i uprzejmo??. Od lat dzieci?cych odznacza?a si? g??bok? pobo?no?ci?. Lubi?a cz?sto chodzi? do ko?cio?a. Regularnie uczestniczy?a w nabo?e?stwach maryjnych i codziennie na kl?cz?co odmawia?a ró?aniec.  Pocz?tkowo pragn??a ?ycia zakonnego, lecz ze wzgl?du na kasat? zakonów przez carskiego zaborc?, odrzuciwszy uprzednio innych konkurentów, zdecydowa?a si? na ?lub z Juliuszem Kolbe. 

         Ojciec ?w. Maksymiliana, Juliusz Kolbe, dysponuj?c w Zdu?skiej Woli czterema warsztatami tkackimi, zatrudnia? jednego czeladnika i czterech uczniów, zwanych terminatorami. Przywozi? surowiec do produkcji tkanin i odstawia? gotowy produkt do skupu. Zarówno w ko?ciele, jak i w domu widziano go modl?cego si? w skupieniu i kl?cz?cego zawsze na dwóch kolanach. Ka?dego roku odbywa? pielgrzymk? do Cz?stochowy. By? weso?ego temperamentu, zawsze szanowa? pracowników, nie pali? papierosów i nie pi? wódki.

         Równie? po ?lubie w domu Kolbów ?ycie rodzinne by?o wzorcowe. Marianna i Juliusz nale?eli do III zakonu ?w. Franciszka. ?wiadkowie zeznaj?cy na procesie beatyfikacyjnym ?w. Maksymiliana informowali, i? w tej rodzinie nie by?o k?ótni. Oboje ma??onkowie codziennie, wraz z czeladnikiem, ucz?szczali do zdu?skowolskiego ko?cio?a, bior?c udzia? we Mszy ?w. o godz. 8.00. W ich pokoju znajdowa? si? charakterystyczny o?tarzyk z obrazem Matki Bo?ej Cz?stochowskiej, krzy?em, figurkami Anio?ów i lichtarzami ze ?wiecami.  Lampka olejna pali?a si? przy tym o?tarzyku w ?rody, soboty, niedziele oraz w uroczysto?ci Matki Bo?ej. Codziennie rano i wieczorem przy tym o?tarzyku odmawiali pacierz.

         Tak uporz?dkowane ?ycie rodziny Kolbe w Zdu?skiej Woli nie trwa?o d?ugo. Kryzys w przemy?le w?ókienniczym przypadaj?cy na lata 1889-1892, a nast?pnie dynamiczny rozwój wielkiego kapita?u, który zniszczy? lub uzale?ni? drobnych wytwórców zmusi? Juliusza Kolbe do sprzedania warsztatów tkackich i przeprowadzenia si? do ?odzi.

Ks. Mariusz Budkiewicz                                                                                                    (fotorelacja ww galerii)Dodano: 2016-01-06 18:07:04

Po raz drugi Orszak Trzech Króli przeszed? ulicami Zdu?skiej Woli. W tej barwnej celebracji uroczysto?ci Objawienia Pa?skiego, okre?lanej kolokwialnie, jako „?wi?to Trzech Króli” uczestniczy?o ok. 3000 osób. Udzia? wzi??y wszystkie parafie zdu?skowolskie, wsparte przez parafie przyleg?e:

- Orszak z Gwiazd? Betlejemsk? (w barwach koloru z?otego) wyruszy? z Bazyliki Wniebowzi?cia NMP;

- Orszak europejski króla Kacpra (czerwony) wyruszy? spod ko?cio?a ?w. Antoniego;

- Orszak azjatycki króla Melchiora (zielony) z ko?cio?a ?w. Maksymiliana Marii Kolbego;

- Orszak afryka?ski króla Baltazara (niebieski) z ko?cio?a ?w. Paw?a Aposto?a;

Do po??czenia poszczególnych grup dosz?o u zbiegu ulicy ?askiej i Królewskiej. Za symboliczn? gwiazd? betlejemsk? w pochodzie pod??ali konno Trzej Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar, symbolizuj?cy trzy kontynenty - Europ?, Azj? i Afryk?. Królowie wraz z towarzysz?cymi im licznymi orszakami z poszczególnych parafii zdu?skowolskich, pod??aj?c za „gwiazd?”, prowadzili wszystkich przyby?ych uczestników do zainscenizowanego pa?acu Heroda, usytuowanym przy Ratuszu. Tu mia?a miejsce inscenizacja przypominaj?ca o wydarzeniach towarzysz?cych Narodzeniu Jezusa Chrystusa.

Godny podkre?lenia jest fakt, ?e w Orszaku Trzech Króli wzi??o udzia? wiele rodzin z dzie?mi. Ten barwny pochód stanowi jednocze?nie manifestacj? przywi?zania do warto?ci chrze?cija?skich i ?ycia zgodnego z zasadami wiary. Na ca?ej trasie Orszaku wspólnie ?piewano kol?dy.

Orszak zako?czy? si? w Bazylice Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny koncertem kol?d zespo?u „Pierwszy Dzie? Tygodnia”.

Tegorocznemu orszakowi towarzyszy? w Bazylice X Powiatowy Konkurs na Najpi?kniejsz? Szopk? i Ozdob? Bo?onarodzeniow?. Przy ko?cio?ach przeprowadzono te? zbiórk? na organizacj? pobytu uczestników ?wiatowych Dni M?odzie?y przed wyruszeniem do Krakowa.

Ks. Mariusz Budkiewicz                                                                                                          (fotorelacja w galerii)Dodano: 2016-01-05 22:17:30

Zapraszamy ca?e rodziny na kolejny zdu?skowolski Orszak Trzech Króli, 6 stycznia w uroczysto?? Objawienia Pa?skiego. Nasza parafia tworzy Orszak Gwiazdy Betlejemskiej. Kolorem dominuj?cym jest bia?y i z?oty. Prosimy, aby dzieci, m?odzie? oraz starsi przygotowali stroje w tych kolorach. Dzieci, które maj? w domu stroje komunijne mog? je u?y? do Orszaku. Nasz orszak Gwiazdy Betlejemskiej wyruszy tym razem w sposób zorganizowany z Bazyliki, po mszy ?wi?tej o godz. 12.30 i pod??y na spotkanie przybywaj?cych Trzech Króli.Msze poza Bazylik?

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 186
Odwiedzin: 788

Copyright © 2012 - 2016, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone